అభిమానం,ఆధారణ అనేది కొందరికి కోట్లు ఖర్చు పెట్టిన రాదు… కానీ ఇలాంటి అభిమానం మాత్రం మన రామన్న కే స్వంతం…

అభిమానం,ఆధారణ అనేది కొందరికి కోట్లు ఖర్చు పెట్టిన రాదు…
కానీ ఇలాంటి అభిమానం మాత్రం మన రామన్న కే స్వంతం…