నగరంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం

నగరంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదo
కె పి హెచ్ బి దగ్గర CMR, రాందేవ్ ఎలెక్ట్రికల్స్ బిల్డుంగ్ లో భారి అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది.
ఫైర్ సిబ్బంది మంటలను అదుపుచేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ప్రయత్నిస్తున్నారు.